欢迎您来到喷饭网! 设为主页|加入收藏|笑话大全
二龙湖浩哥之狂暴之路

二龙湖浩哥之狂暴之路2016-12-01 17:15

日语绕口令罗马音wagada

1 君が何か用か。 ki mi ga na ni ka you ka.
2 君は何をしているの? ki mi wa na ni o shi te i ru no
3 君が好きです。 ki mi ga shi su ki de su
4 返してください。 ka e shi te ku da sa i
5 君は绮丽だよ。 ki mi wa ki re i da yo
6 君は丑い过ぎるだ。ki mi wa mi ni ku i su gi ru da
7 明日は何曜日ですか? a shi ta wa na n yo u bi de su ka
8 さようなら。 sa yo u na ra
9 お前は本当马鹿だな。 o ma e ha ho n to u ba ka da na
10 嫌いだ。  ki ra i da
11 どちら好きですか?   do chi ra su ki de su ka
12 チューして。   chu i shi te
13 私に送れますか? wa ta shi ni o ku re ma su ka

饭饭达人榜

饭S群:374472682